VCLB, de Weimeersen Waregem

 1.   De school werkt samen met het:

logo koepel

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen     

Zuiderlaan 42       8790 Waregem

       directie: Catteeuw Griet  

www.vclbweimeersen.be  info@vclbweimeersen.be

       Het CLB behoort tot het vrije net.

       openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30u tot 17u (dinsdag tot 18u,
vrijdag tot 16u)

       Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Onze school heeft met het VCLB Weimeersen een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

       De school geeft aan de ouders een CLB-folder bij de eerste inschrijving van hun kind.

       De ouders en de leerling vanaf 12 jaar kunnen de individuele CLB-begeleiding weigeren door een formulier van weigering aan te vragen bij de directie van het CLB.

Wat doet het VCLB Weimeersen Waregem?

 

       Het CLB werkt in team samen met verschillende vakmensen: artsen, psychologen, pedagogen, psychologische assistenten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

       Het CLB kan de leerlingen op vier domeinen begeleiden: de preventieve gezondheidszorg, het leren en studeren, de schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

     De dienstverlening gebeurt in principe vraaggestuurd.
Dit betekent dat de CLB-medewerkers open staan voor alle vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rond studiekeuze, leermoeilijkheden, ontwikkelingsachterstand, medische problemen, gedragsproblemen, pestproblematiek…

     De CLB-medewerkers staan ter beschikking om op al deze vragen in te gaan d.m.v. onderzoek, gesprek, begeleiding van leerlingen op school….

Het CLB doet ook een aanbod waarop leerlingen, ouders en school vrijblijvend kunnen ingaan.

 • Er wordt a. informatie verstrekt over de onderwijsstructuur, over scholen en opleidingen, over studiemethode en studiekeuzefactoren, over hygiëne, over gezonde voeding, over de gevaren van drugs, alcoholgebruik en medicatie.

 

 • Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. De leerling kan zich laten vaccineren door de schoolarts.

 

     Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • De begeleiding van leerlingen die spijbelen (zie rubriek leerplichtbegeleiding)
 • Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen v.m. besmettelijke ziekten.

 

     De ouders hebben de plicht onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de volgende besmettelijke ziekten:

     kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie.

     Het CLB treft dan de nodige maatregelen die moeten worden opgevolgd door leerlingen, ouders en personeel van de school.

Preventieve gezondheidszorg

 

     De artsen en de verpleegkundigen van het CLB doen bij de leerlingen een aantal medische onderzoeken, ook consulten genaamd, die gratis en verplicht zijn.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door een andere arts van hetzelfde CLB of door een arts van een CLB naar keuze, of door een andere arts. De bevindingen worden altijd medegedeeld aan een arts van het Centrum waarbij de school is aangesloten.

Alle leerlingen van een bepaald leerjaar krijgen een algemeen of gericht onderzoek.

     Het algemeen consult onderzoekt de algemene gezondheidstoestand van de leerling en gebeurt in het CLB. Het gericht consult onderzoekt bepaalde gezondheidsaspecten en gebeurt meestal op school.

     De school en het CLB maken afspraken over het vervoer van de leerlingen.

medische consulten van het CLB.

 

     Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten (verspreid over het basisonderwijs en het secundair onderwijs). Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden. Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving. Het CLB kijkt verder dan alleen medische dingen. Gezondheid zien ze breed.

     Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. De regering wil daarmee twee doelen bereiken: élke leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.

Het nieuwe schema vanaf september 2019

 

Nieuwe aanpak 1e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment X X x (*)   X   X
Vaccinatieaanbod   X   X   X (meisjes) X

 

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zet het CLB in op een maximale aanwezigheid van ouders. Het contactmoment zal hierdoor complexer worden en het zal meer tijd in beslag Maar door ouders uit te nodigen krijgen we een rechtstreeks contact en maken ze een brug met de zorg van Kind & Gezin. Dat levert zeker een meerwaarde op.
 • Het eerste leerjaar krijgt een contactmoment zoals voorheen op
 • Het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met de focus op de opvolging van groei en zicht (*).
 • Het zesde leerjaar krijgt een uitgebreid contactmoment in het CLB.
 • De systematische contactmomenten vinden plaats in een kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over wat de beste locatie is om alle leerlingen (en ouders) zo optimaal mogelijk een aanbod te doen en over de haalbaarheid hiervan voor de school, het CLB en de
 • Vaccinaties worden toegediend op school. Ook hier is overleg nodig tussen de school en het CLB om dit op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen

     Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werkt het CLB niet met klasgroepen of schooljaren, maar gaan ze een leeftijdsgebonden aanbod doen. Concreet wil dat zeggen dat ze deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

     Om welke leerlingen gaat dat?

 • leerlingen die 2 of meer jaar afwijken van een klassiek schooltraject
 • leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een Nederlandstalige school en die dus nog geen contact hadden met het CLB
 • leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

  Leerplichtbegeleiding

 

     De school contacteert de ouders bij iedere problematische afwezigheid. Hierbij kan het CLB een begeleidende rol spelen. Elke leerling die meer dan 10 halve schooldagen onwettig afwezig is moet ingaan op het begeleidingsvoorstel van de school en het CLB. Indien de leerling dit niet doet wordt zijn dossier doorgegeven aan het Departement Onderwijs.

Het multidisciplinair CLB-dossier

 

     De tussenkomsten van het CLB worden vermeld in het multidisciplinair CLB-dossier.

     De directeur van het CLB is verplicht het multidisciplinair dossier over te dragen wanneer de leerling naar een school overgaat die door een ander CLB wordt begeleid.

     Dit geldt niet wanneer de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar zich tegen de overdracht verzetten. Men heeft 10 dagen – vanaf de dag van de inschrijving in de nieuwe school – om geldig verzet aan te tekenen bij de directie van het vorig CLB.

     Een formulier om verzet aan te tekenen kan verkregen worden bij de directie van het CLB.

     De leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar kunnen zich niet verzetten tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens van de verplichte CLB-opdrachten en de  gegevens van de medische onderzoeken.

 

     Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. Vóór de oud-leerling de leeftijd van 25 jaar bereikt, wordt het dossier niet vernietigd.

     Enkel de ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen het dossier inkijken. Elke inzage gebeurt onder begeleiding van een medewerker van het CLB-team van de school

Wanneer is een CLB-tussenkomst verplicht?

 

 • De ouders kunnen beslissen hun kind aan 5 jaar naar het lager onderwijs te laten Ze krijgen hiervoor vooraf advies van de klassenraad en van het CLB.
 • Een kind dat 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan nog één schooljaar in het gewoon kleuteronderwijs De ouders nemen een beslissing na advies van de klassenraad en van het CLB.
 • Voor toelating tot het achtste jaar in het gewoon lager onderwijs is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB
 • Voor de inschrijving van een leerling in het buitengewoon onderwijs, is een inschrijvingsverslag vereist waarin wordt aangegeven welk type van buitengewoon onderwijs aangewezen Dit verslag (een attest en een protocol ter verantwoording) kan door het CLB worden opgesteld.
 • Het CLB is betrokken bij het GON (Geïntegreerd Onderwijs waarbij de school samenwerkt met een school voor buitengewoon onderwijs). De GON-leerling moet beschikken over een inschrijvingsverslag en een Het CLB van de school en het CLB van de school voor buitengewoon onderwijs overleggen met de ouders en de betrokken scholen.

     In het 1ste en het 5de leerjaar worden vaccins door de schoolarts aangeboden.

     Voor  meer  informatie  over  de  medische  onderzoeken  en  de  inentingen  kunt  u  terecht op onze website.

     Bereikbaarheid op school: via directie of beleidsondersteuner.

 

     C.L.B.-medewerkers van onze school :

 • maatschappelijk werkster : Justine vanryckeghem
 • paramedisch werkster : Betty De Craemer
 • schoolarts : Ann Haerynck
 • psycholoog en contactpersoon : Dirk Deman

 

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

 

Overdracht van het dossier

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling.