1.   De school werkt samen met het:

 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen

logo koepel 

Zuiderlaan 42

 8790 Waregem

 directie: Catteeuw Griet

tel. 056 60 23 93

fax 056 61 42 84

www.vclbweimeersen.be

info@vclbweimeersen.be.

openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30u tot 17u

(dinsdag tot 18u, vrijdag tot 16u)

 

 

Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Onze school heeft met het VCLB Weimeersen een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

De school geeft aan de ouders een CLB-folder bij de eerste inschrijving van hun kind.

De ouders en de leerling vanaf 12 jaar kunnen de individuele CLB-begeleiding weigeren door een formulier van weigering aan te vragen bij de directie van het CLB.

Wat doet het VCLB Weimeersen Waregem?

 

Het CLB werkt in team samen met verschillende vakmensen: artsen, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

Het CLB kan de leerlingen op vier domeinen begeleiden: de preventieve gezondheidszorg, het leren en studeren, de schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

De dienstverlening gebeurt in principe vraaggestuurd. Dit betekent dat de CLB-medewerkers open staan voor alle vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rond studiekeuze, leermoeilijkheden, ontwikkelingsachterstand, medische problemen, gedragsproblemen, pestproblematiek…

De CLB-medewerkers staan ter beschikking om op al deze vragen in te gaan d.m.v. onderzoek, gesprek, begeleiding van leerlingen op school….

Het CLB doet ook een aanbod waarop leerlingen, ouders en school vrijblijvend kunnen ingaan.

Er wordt o.a. informatie verstrekt over de onderwijsstructuur, over scholen en opleidingen, over studiemethode en studiekeuzefactoren, over hygiëne, over gezonde voeding, over de gevaren van  drugs, alcoholgebruik en medicatie.

 • Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. De leerling kan zich laten vaccineren door de schoolarts.

 

Mogelijke vaccinaties door het  CLB

1ste LO

5de LO

1ste SO

3de SO

6 jaar

10 jaar

12 jaar

14 jaar

Kinderverlamming (polio) – kroep (difterie) –  klem (tetanos) – kinkhoest (pertussis)

V

Mazelen-bof-rode hond  (MBR)

V

Geelzucht type B  (hepatitis B)

V

Kroep (difterie) – klem   (tetanos)

V

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • De begeleiding van leerlingen die spijbelen (zie rubriek leerplichtbegeleiding)
 • Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen     i.v.m. besmettelijke ziekten (zie rubriek preventieve gezondheidszorg).

Preventieve gezondheidszorg

De artsen en de verpleegkundigen van het CLB doen bij de leerlingen een aantal medische onderzoeken, ook consulten genaamd, die gratis en verplicht zijn.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door een andere arts van hetzelfde CLB of door een arts van een CLB naar keuze, of door een andere arts. De bevindingen worden altijd medegedeeld aan een arts van het Centrum waarbij de school is aangesloten.

Alle leerlingen van een bepaald leerjaar krijgen een algemeen of gericht onderzoek.

Het algemeen consult onderzoekt de algemene gezondheidstoestand van de leerling en gebeurt in het CLB. Het gericht consult onderzoekt bepaalde gezondheidsaspecten en gebeurt meestal op school.

De school en het CLB maken afspraken over het vervoer van de leerlingen.

 

Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten (verspreid over het basisonderwijs en het secundair onderwijs). Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden. Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving. We kijken verder dan alleen medische dingen. Gezondheid zien we breed.

Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. De regering wil daarmee twee doelen bereiken: élke leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.

Overgangsjaar 2018-2019 1e kleuter 2e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar
Contactmoment verplicht beperkt aanbod verplicht geen aanbod (brief) Geen aanbod
Vaccinatieaanbod X X met hierbij info nieuw decreet

 

We overlopen even de aandachtspunten voor kleuter- en lagere school:

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van de ouders. Het contactmoment zal hierdoor complexer worden en het zal meer tijd in beslag nemen. Maar door ouders uit te nodigen krijgen we een rechtstreeks contact en maken we een brug met de zorg van Kind & Gezin. Dat levert zeker een meerwaarde op.  Dit gaat bij voorkeur door in het CLB. De ouders kunnen zich hiervoor inschrijven via een online-tool. De concrete uitwerking volgt later.
 • Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een beperkt Deze kleuters hebben slechts een beperkt aanbod gehad in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd.

De verpleegkundige komt naar school om de gezichtsscherpte van de kleuters te controleren. De ouders kunnen ook te allen tijde dit beperkt aanbod weigeren.

 • Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
 • Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar. Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien en het is geen kritische leeftijd voor groei. De ouders van de leerlingen van het vierde leerjaar krijgen wel een algemene infobrief.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie. Deze vaccinatie zal op school gebeuren. Via het toestemmingsformulier en meegeefbrief na vaccinatie wordt kort melding gemaakt dat er dit schooljaar geen medisch onderzoek zal zijn voor 5L.
 • Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad. We kiezen ervoor om deze leerlingen geen aanbod te geven.

 

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Nieuwe aanpak 1e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment X X x (*) X X
Vaccinatieaanbod X X X (meisjes) X

 

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op een maximale aanwezigheid van ouders. Het contactmoment zal hierdoor complexer worden en het zal meer tijd in beslag nemen. Maar door ouders uit te nodigen krijgen we een rechtstreeks contact en maken we een brug met de zorg van Kind & Gezin. Dat levert zeker een meerwaarde op.
 • Het eerste leerjaar krijgt een contactmoment zoals voorheen op school.
 • Het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met de focus op de opvolging van groei en zicht (*).
 • Het zesde leerjaar krijgt een uitgebreid contactmoment in het CLB.
 • De systematische contactmomenten vinden plaats in een kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over wat de beste locatie is om alle leerlingen (en ouders) zo optimaal mogelijk een aanbod te doen en over de haalbaarheid hiervan voor de school, het CLB en de ouders.
 • Vaccinaties worden toegediend op school. Ook hier is overleg nodig tussen de school en het CLB om dit op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen doen.

Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werken we niet met klasgroepen of schooljaren, maar gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen. Concreet wil dat zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

Om welke leerlingen gaat dat?

 • leerlingen die 2 of meer jaar afwijken van een klassiek schooltraject
 • leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een Nederlandstalige school en die dus nog geen contact hadden met het CLB
 • leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

 

Voor vragen of voor een concrete uitwerking van deze contactmomenten kan u ons steeds contacteren.

De ouders hebben de plicht onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de volgende besmettelijke ziekten:

kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie.

Het CLB treft dan de nodige maatregelen die moeten worden opgevolgd door leerlingen, ouders en personeel van de school.

 

 

Leerplichtbegeleiding

 

De school contacteert de ouders bij iedere problematische afwezigheid. Hierbij kan het CLB een begeleidende rol spelen. Elke leerling die meer dan 10 halve schooldagen onwettig afwezig is moet ingaan op het begeleidingsvoorstel van de school en het CLB. Indien de leerling dit niet doet wordt zijn dossier doorgegeven aan het Departement Onderwijs.

Het multidisciplinair CLB-dossier

 

De tussenkomsten van het CLB worden vermeld in het multidisciplinair CLB-dossier.

De directeur van het CLB is verplicht het multidisciplinair dossier over te dragen wanneer de leerling naar een school overgaat die door een ander CLB wordt begeleid.
Dit geldt niet wanneer de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar zich tegen de overdracht verzetten. Men heeft 10 dagen – vanaf de dag van de inschrijving in de nieuwe school – om geldig verzet aan te tekenen bij de directie van het vorig CLB.

Een formulier om verzet aan te tekenen kan verkregen worden bij de directie van het CLB.

De leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar kunnen zich niet verzetten tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens van de verplichte CLB-opdrachten en de gegevens van de medische onderzoeken.

Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. Vóór de oud-leerling de leeftijd van 25 jaar bereikt wordt het dossier niet vernietigd. Enkel de ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen het dossier inkijken. Elke inzage gebeurt onder begeleiding van een medewerker van het CLB-team van de school.

 

Wanneer is een CLB-tussenkomst verplicht?

 • De ouders kunnen beslissen hun kind aan 5 jaar naar het lager onderwijs te laten gaan. Ze krijgen hiervoor vooraf advies van de klassenraad en van het CLB.
 • Een kind dat 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan nog één schooljaar in het gewoon kleuteronderwijs blijven. De ouders nemen een beslissing na advies van de klassenraad
 • en van het CLB.
 • Voor toelating tot het achtste jaar in het gewoon lager onderwijs is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist.
 • Voor de inschrijving van een leerling in het buitengewoon onderwijs, is een inschrijvingsverslag vereist waarin wordt aangegeven welk type van buitengewoon onderwijs aangewezen is. Dit
 • verslag (een attest en een protocol ter verantwoording) kan door het CLB worden opgesteld.
 • Het CLB is betrokken bij het GON (Geïntegreerd Onderwijs waarbij de school samenwerkt met een school voor buitengewoon onderwijs). De GON-leerling moet beschikken over een
 • inschrijvingsverslag en een integratieplan. Het CLB van de school en het CLB van de school voor buitengewoon onderwijs overleggen met de ouders en de betrokken scholen.

In het 1ste en het 5de leerjaar worden vaccins door de schoolarts aangeboden.
Voor meer informatie over de medische onderzoeken en de inentingen kunt u terecht op onze website.
Bereikbaarheid op school: via directie of zorgcoördinator

 

C.L.B.-medewerkers van onze school :

 • maatschappelijk werkster :                Isabel Soete
 • paramedisch werkster :                     Betty De Craemer
 • schoolarts :                                            Ann Haerynck          ann.haerynck@vclbweimeersen.be
 • psychologe en contactpersoon :       Dirk Deman/  dirk.deman@vclbweimeersen.be  –   Eline Vandendriessche           eline.vandendriessch@vclbweimeersen.be

 

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.