1     Openstellen van de school – organisatie van de schooluren

Lesurenregeling

Er is toezicht vanaf 8.00 u.
Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 12.45 u. voor de leerlingen die thuis gaan eten.
Tijdens de lesuren is de toegang via de speelplaats gesloten, via de hoofdpoort aan de Guido Gezellestraat bent u steeds welkom.

‘s morgen: van 8.30 u. tot 11.40 u.
’s middag: van 13.15 u. tot 16.00 u.

‘s morgen: 8.30 u. tot 11.40 u.
middag:  vrij

‘s morgen:  van 8.30 u. tot 11.40 u.
’s middag: van 13.15u. tot 15.00u.

Vakantie en vrije dagen (schoolvakanties en facultatieve vrije dagen)

facultatieve verlofdag                maandag 7 oktober 2019

herfstvakantie:                          van 26/10/19 t.e.m 3/11/19

Wapenstilstand                           maandag 11 november 2019

kerstvakantie:                           van 21/12/19  t.e.m. 5/01/20

 

facultatieve verlofdag                maandag 3 februari 2020

krokusvakantie:                          van 22/02/20 t.e.m. 01/03/20

paasvakantie:                              van 04/04/20 t.e.m. 19/04/20

feest van de arbeid                      vrijdag 1  mei 2020

O.L.H.Hemelvaart:                      van 21/05/20 t.e.m. 24/05/20

pinkstermaandag:                        op maandag 1 juni 2020

zomervakantie:                            van woensdag  01/07/20  t.e.m.  maandag 31/09/2020

Op deze dagen zijn de kinderen klasvrij en worden bijscholingen georganiseerd voor de leerkrachten.
De opvang verbonden aan de school is op deze dagen open.

maandag 18 november 2019
woensdag 18 maart 2020

2     Toezichten en kinderopvang

2.1  Toezichten van en naar school

Rijen (voetgangers, fietsers)

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen worden 's middags en 's avonds begeleid in rijen.
Kinderen uit het lager onderwijs gebruiken om 11u.40 en om 16 uur een begeleide rij en verlaten de school via de centrale toegangspoorten

Rij 1

Naar het kruispunt Holstraat – Zuiderlaan

Rij 2

Naar de markt via de Keukeldamstraat

Rij 3

Naar het kruispunt Damweg – Zuiderlaan
Kinderen die afgehaald worden aan de G. Gezellestraat verlaten de speelplaats met rij 2.
Kinderen die afgehaald worden aan de Damweg verlaten de speelplaats met rij 3.
Kleuters worden in de verschillende uitgangen in de kleuterafdeling afgehaald. (afspraken via de leerkracht)

 

Opvang bij laattijdigheid

Als u ’s middags later mocht zijn (na 11u.45) dan vindt u de kleuters in de refter.
Kinderen uit de lagere afdeling die te laat afgehaald worden vindt u op de speelplaats. U kunt binnen via de hoofdingang langs de G. Gezellestraat.
Kinderen die na vier uur niet tijdig (16u.10) afgehaald zijn uit de kleuterafdeling of van de parking, worden in de opvang geplaatst.

Parking

Ouders die kinderen afhalen of brengen, of die op school moeten zijn, mogen gebruik maken van de openbare parking langs de Damweg.
Gelieve de gemarkeerde parkeerplaatsen op de openbare parking te gebruiken en de open afrijlaan niet te versperren.
Er kan nu ook gebruik gemaakt worden van de kiss-en- ride zone op de rechterkant van de parking. Deze zone is uiteraard beperkt in gebruik tot het onmiddellijk afzetten en afscheid nemen van de kinderen, NIET PARKEREN IN DEZE ZONE(politie  treedt op). Langdurig parkeren is op deze plaats verboden.

Afspraken rond afhalen,wachten op ouders en overblijven in de opvang

In de kleuterafdeling worden de kinderen op verschillende plaatsen afgehaald. Kleuters die niet tegen 16.10 op een gewone weekdag (vrijdag 15.10) en 11.50 op woensdag afgehaald zijn  worden door onze leerkrachten naar de kinderopvang begeleid.

In de lagere afdeling verlaten de leerlingen de school via de vaste rijen. Als ouder/grootouder kun je je kinderen opwachten op de parking Damweg of aan de hoofdingang, NIET AAN DE POORT VAN DE SPEELPLAATS; Leerlingen die  naar de opvang moeten, kunnen onmiddellijk de opvang betreden. Terwijl de rij oversteekt aan de ZUIDERLAAN, wachten de niet afgehaalde leerlingen in het schuilhokje. De leerkracht neemt na het oversteken van de rij  de niet afgehaalde leerlingen mee naar de opvang(Verplicht).

Leerlingen die de opvang betreden worden bij de opvang in rekening gebracht.

Wij merken ook dat een aantal leerlingen zonder afspraak op de parking of aan een poort blijven slenteren in afwachting dat iemand hen komt ophalen.
Dit kan niet. Nadat de leerlingen naar de opvang begeleid zijn,  kan het niet meer dat leerlingen nog alléén aan de kant van de weg wachten op het afhalen.

Wie uitzonderingen op dit algemeen principe wil, moet een duidelijke en persoonlijke ondertekende motivatie aan de directeur bezorgen.
Zonder motivatie en toestemming van de directeur worden alle niet tijdig opgehaalde leerlingen naar de opvang verwezen.
Wij hopen, in het kader van de veiligheid van alle kinderen en van de goede orde in en rond de school, op uw medewerking te kunnen rekenen.                         

2.2  Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen

Uren

Op schooldagen: maandag/dinsdag/donderdag 7u.00 – 8u.30 en 16u.00 – 18u.15
woensdag 7u.00 – 8u.30 en 11u.30 – 18u.15
vrijdag 7u.00 – 8u.30 en 15u.00 – 18u.15

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen: 7u.00 tot 18u.15

http://www.kindercentrum.be 

 

Bereikbaarheid

Toegang via de parking langs de Damweg
.

Betaling

De betaling gebeurt in de opvang zelf.

Contact

De opvang is bereikbaar op het telefoonnummer 056 61 48 26

3     Schoolverzekering

Bij een ongeval op school of op de weg tussen thuis en school dekt de schoolverzekering het verschil tussen de reële medische kosten en de terugbetaling door de mutualiteit.
Voor materiële schade is er een beperkte tegemoetkoming voor brillen en tandprothesen.
Bij een ongeval verwittigt u zo vlug mogelijk de directie, die een ongevallenverklaring invult.
U vult zelf het nodige aan en laat de dokter het luik achteraan invullen. Het is belangrijk om het volledig ingevuld formulier zo vlug mogelijk terug te bezorgen.
U betaalt alle onkostennota’s en bezorgt het terugbetalingsbewijs van de mutualiteit, samen met eventueel andere rekeningen (geneesmiddelen, bril, …) aan de directie.
De verzekering (Belfius) betaalt u de opleg in principe volledig terug. (brillen en tandprothesen: gedeeltelijke terugbetaling).

Tip : bij ongevallen die niet op school plaats vinden: noteer zo mogelijk de identiteit van eventuele getuigen

4    Kosten op school

Het principe van kosteloosheid in het basisonderwijs is niet nieuw. Het decreet basisonderwijs  bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen mogen vragen voor de kosten die zij maken om hun leerlingen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te laten halen.

4.1. Een officiële lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten zijn voor de kinderen, brengt duidelijkheid. Hieronder vallen bijv. leerboeken, schriften, passers en schrijfgerief.

Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld

 • Bewegingsmateriaal
 • Constructiemateriaal
 • Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes,
  fotokopieën, software
 • ICT- materiaal
 • Informatiebronnen
 • Kinderliteratuur
 • Knutselmateriaal
 • Leer- en ontwikkelingsmateriaal
 • Meetmateriaal
 • Multimediamateriaal
 • Muziekinstrumenten
 • Planningsmateriaal
 • Schrijfgerief
 • Tekengerief
 • Atlas
 • Globe
 • Kaarten
 • Kompas

4.2.  Schoolactiviteiten

Scholen  organiseren ook heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en komen daarom niet op de lijst.
Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken scholen vanaf 2008-2009 met een dubbele maximumfactuur.

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, …
Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, vallen hieronder (bijv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift).
Vanaf 1 september 2018 bedraagt de scherpe maximumfactuur:

 • voor de kleuters: 45 euro
 • voor de lagere schoolkinderen: 90 euro

 

De  minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas,  plattelandsklas, …). De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een  kleuter 0 euro  en voor een kind uit  de lagere school 440 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Zo kan elk kind normaal gezien mee op meerdaagse uitstap.

Kosten die aan de ouders doorgerekend worden voor aangeboden diensten, zoals maaltijden, drankjes en toezicht, moeten steeds in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

5 Verbruiken op school – Inzameling van gelden

 Alle betalingen voor de school (met uitzondering voor sommige acties van de  ouderraad) gebeuren door middel van een gedetailleerde factuur op het einde van de maand.
Wij bevelen domiciliëring aan omwille van het gemak voor onze boekhouding. Het is bovendien eenvoudig en kostenvrij voor de betaler.

Enkele tarieven :

 • Warm middagmaal kleuters: € 2,75  (incl. toezicht)
 • Warm middagmaal lager:  € 3,00 (incl. toezicht)
 • Eigen lunch meebrengen:  € 0,25  (incl. soep en toezicht)

Aan de ingang en op de schoolwebsite kunt u de menu’s raadplegen.
Elke morgen voor 9 uur wordt genoteerd wie welke formule kiest.
Er wordt water aangeboden aan tafel.

 • Drankbedeling ’s morgens: (niet verplicht)
 • Gewone melk: € 0,35  (1ste kleuter € 0,30)

In principe kan bij het begin van elke maand beslist worden of men melk of fruitsap drinkt.
Kleuters die geen melk drinken krijgen water aangeboden. Andere drankjes zijn dan niet toegelaten.
Lagere schoolkinderen mogen zelf water meebrengen of water drinken aan de kraantjes.

6 Extra-murosactiviteiten

Schriftelijke toestemming door de ouders voor deelname is noodzakelijk.

 Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten ge­or­gani­seerd   voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de school­mu­ren, waarbij   de leerlin­gen deze lessen of activiteiten dienen te volgen.De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de  kinde­ren. Deze   activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school. Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere   overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aange­paste voeding. We rekenen   er dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven hun kind   deel te laten nemen aan deze activiteiten.

Indien de ouders geen toestemming geven, moeten de niet-deelnemende leerlingen  verantwoord worden opgevangen in de school, ze moeten m.a.w. kunnen deelnemen aan een speciaal voor hen georganiseerde reeks van activitei­ten, die zo dicht mogelijk aansluiten bij de pedagogisch didactische aanpak die buiten de school aan de andere leerlingen wordt aangeboden.

paardenklas                6de leerjaar          21/10 t.e.m. 25/10/2019

Sportklassen               3de leerjaar          16/03 t.e.m. 20/03/2020

Bosklassen                  4de leerjaar           25/05 t.e.m. 29/05/2020

Zeeklassen                   2de leerjaar          11/05 t.e.m. 12/05/2020

Zeilklassen                  5de leerjaar           04/05 t.e.m. 08:05/2020

 

7  Schooltoeslag bij het groeipakket    (vroegere schooltoelage)

 Vanaf 2008-2009 voerde de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school (90, 135 tot 180 euro per jaar). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn:

KLEUTERS

Vereiste aanwezigheid op school om de toeslag te krijgen.

Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

 • Nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 100 halve dagen op school
 • 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 150 halve dagen op school
 • 4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 185 halve dagen op school
 • 5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 220 halve dagen op school
 • 6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken schooljaar: maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Let op:

 • Tot 6 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar geldt het aantal halve dagen werkelijke aanwezigheid op school. Ziektedagen tellen niet mee. Er is onder de 6 jaar geen leerplicht, dus moeten afwezigheden niet gewettigd worden.
 • Vanaf 6 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar moet elke afwezigheid gewettigd worden, bv. met een ziektebriefje.

LAGER

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
Een leerling is ongewettigd afwezig als hij zonder geldig bewijs niet op school aanwezig is. Met een geldig ziektebriefje ben u wettig afwezig.

Uw uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens automatisch door van het Ministerie van Onderwijs.
Bent u het niet eens met het doorgegeven aantal aanwezige dagen? Neem dan contact op met de school.

Bedrag

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het gezinsinkomen
 • de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling)
 • de leeftijd van de kinderen
 • het type onderwijs
Minimum
Toeslag
Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs 103,70 103,70 103,70
Lager onderwijs 121,01 188,19 244,37

 Turnkledij

De turnkledij bestaat uit: gymschoenen, een sportbroek en een T-shirt (bij voorkeur met het embleem van de school). Bij het begin van het schooljaar wordt dit T-shirt te koop aangeboden via de ouderraad(7 euro).

Toedienen van medicijnen

1. De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.
2. De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:
– die is voorgeschreven door een arts én:
– die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.
De ouders bezorgen de school:
– de naam van het kind;
– de datum;
– de naam van het medicament;
– de dosering;
– de wijze van bewaren;
– de wijze van toediening;
– de frequentie;
– de duur van de behandeling.
– In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

 

Grensoverschrijdend gedrag: integriteit van de leerling

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school de gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen.